[helpie_notices group_id=’9’/]

Veelgestelde vragen

 • Inleiding

  Onze scouting vereniging bestaat sinds 1961 en dat is iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn. We zien verder ook dat in de afgelopen jaren de verjonging is ingezet waarbij de “ouderen” nog steeds betrokken blijven, vaak op de achtergrond in ondersteunde bestuurstaken. Naast het inzetten van een andere organisatie structuur de afgelopen jaren is ook het gebouw gedurende het afgelopen jaar compleet opgeknapt waardoor we klaar zijn voor de toekomst. We hebben als besturen gezien dat het nuttig is om een aantal afspraken te maken en deze ook te communiceren naar elkaar. Afspraken gemaakt in het verleden hebben de neiging te vervagen. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor deze online notitie.

  Klik hieronder op het onderwerp waar je meer info over wilt.

   

 • Wat zijn de doelstelling van de Scouting

  Onze vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland, Scouting Nederland is aangesloten bij de wereld-associatie. Daarmee zijn wij dus onderdeel van een wereldomvattende organisatie. Met de keuze aangesloten te zijn bij Scouting Nederland onderschrijven wij de doelstellingen en spelregels van Scouting Nederland. 

  Doelstelling

  De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:

  De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

  Missie

  Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

  Kijk eens op de website van Scouting Nederland voor :

  1. spelvisie
  2. activiteitengebieden
  3. de doorlopende leerlijn
  4. speltstaksamenstelling
  5. ondersteuning
 • Wat is de structuur van Mgr Feron

  Om de kwaliteit en continuïteit van de vereniging te waarborgen is er voor gekozen om in lijn met de statuten van Scouting Nederland Scouting Mgr. Feron als geheel te organiseren over een drietal (juridische) eenheden en dus besturen. 

  • Vereniging Scouting Mgr. Feron (met bestuur): verantwoordelijk voor het scoutingspel.
  • Stichting Scouting Mgr. Feron (met bestuur): eigenaar van de Ark en verantwoordelijk voor onderhoud etc.
  • Stichting Exploitatie de Ark (met bestuur): verantwoordelijk voor de exploitatie van de bar en verhuur van ruimten.

  Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden en hoe onderling hiermee om te gaan en te communiceren. (lijn: via de verantwoordelijke besturen)

 • Wat doet de Vereniging Scouting Mgr. Ferom

  De kern en waar alles om draait en waar we het voor doen is het jeugdwerk, het ‘spel van scouting Nederland’. Dit is georganiseerd in de vereniging Scouting Mgr. Feron.  De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Scoutingprogramma in Blerick, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. De vereniging wordt gevormd door alle jeugdleden, leiding en stafleden en het bestuur van de Vereniging (zie hieronder). Aan de verenging zijn nog een aantal vrijwilligers gekoppeld.

  Belangrijkste taken:

  • Wekelijkse aanbieden van een veelzijdig spelaanbod passende bij de doelstellingen van Scouting Nederland.
  • Bewaken van programma kwaliteit, definiëren van kaders en doelstellingen.  
  • Bewaking veiligheid- en andere protocollen
  • Organisatie gezamenlijke activiteiten (carnaval, open dag, kerstviering)
  • Opleiding, begeleiding en werving stafleden (inbreng van kwaliteit en verjonging)
  • Communicatie ‘intern’: naar ouders en stafleden (nieuwsbrief, website ect.) 
  • Communicatie ‘extern’: hoe weet de buurt, de omgeving, de doelgroepen dat we bestaan?
  • Voeren van de ledenadministratie en bijhouden kasboek van de vereniging

  Bestuur vereniging Scouting Mgr. Feron

  De Speltakken 

  • Bevers

  Tijdstip : Zaterdag  van 10.00 uur t/m 11.30 uur 

  Contact persoon : Carin Jacobs (bevers@mgr-feron.nl

  • Welpen

  Tijdstip : Dinsdag  van 19.00 uur t/m 20.30 uur

  Contact persoon : Dave Vannisselroij (welpen@mgr-feron.nl

  • Scouts

  Tijdstip : Vrijdag  van 19.15 uur t/m 21.15 uur

  Contact persoon : Hans Swillens (scouts@mgr-feron.nl   

  • Rowans 

  Tijdstip : Vrijdag  van 19.30 uur t/m 21.30 uur

  Contact persoon : Amber Knoops (rowans@mgr-feron.nl

  • Pivo’s

  Tijdstip : 2e zaterdagavond van de maand

  Contact persoon : Daan Caris (pivos@mgr-feron.nl

 • Wat is de Groepsraad

  De groepsraad is het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep. De groepsraad is het hoogste orgaan binnen onze vereniging. In de groepsraad worden alle belangrijke beslissingen genomen over onze activiteiten, de toelating van leden, het gebruik van bijvoorbeeld de materialen en alle financiële zaken. Binnen haar vergadering worden alle beleidszaken die het bestuur aanreikt besloten. De groepsraad vergadert niet inhoudelijk over de speltakken. De groepsraad bestaat uit: alle leidinggevenden en aspirant leidinggevenden van de speltakken; alle oudervertegenwoordigers; alle leden van het groepsbestuur. 

  Stem- en spreekrecht 

  Alle leden van de groepsraad hebben stem- en spreekrecht met uitzondering van de aspirant leidinggevenden, deze hebben alleen spreekrecht. 

  Vergaderingen 

  De groepsraad vergadert minimaal 3 keer per jaar. Het groepsbestuur levert minimaal 7 dagen voor de vergadering een agenda. Van iedere groepsraad zullen notulen geschreven worden die voor alle leden van de groepsraad beschikbaar gesteld worden. Tevens zal de volgende vergadering de notulen goedgekeurd worden. 

  Besluitvorming 

  Voor het nemen van belangrijke beslissingen moet er minimaal 50% +1 stemgerechtigden aanwezig zijn. 

  Bevoegdheden 

  De groepsraad neemt besluiten over: het beleid van de groep binnen het door Scouting Nederland gevoerde beleid en in overeenstemming met de doelstellingen van de groep de samenstelling en de benoeming van het groepsbestuur; de benoeming van eventueel niet erkende leden van de groepsraad als stemgerechtigd; de benoeming van groepsraadsleden tot afgevaardigden van de groep in de regionale raad. 

  Verantwoordelijkheden 

  De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken: het uitdragen van het karakter van de groep; het bepalen van standpunten t.a.v. voorstellen over het spelaanbod op basis van het scoutingprogramma van Scouting Nederland; het controleren van de uitvoering van het door de groepsraad vastgestelde beleid; het goedkeuren van een meerjarenplan, een jaarplan alsmede een jaarverslag; het goedkeuren van de groepsbegroting en het financieel overzicht van de groep; het bespreken van agenda’s van de regionale raad; het instellen van adviescommissies en organisatie comités

 • Stafleden

  Opbouw team 

  Bij ieder leidingteam gaat de voorkeur uit naar een gemengd leidingteam van mannen en vrouwen. Hierbij is het van belang dat minimaal 50% van het leidingteam dezelfde sekse heeft als de jeugdleden. 

  Doel 

  Het doel van een leidinggevende is het goed draaiend houden van de betreffende speltak. Een leidraad hiervoor is de algemene doelstelling van de vereniging (§ 1.1 Doelstelling). 

  Taken 

  Van een leiding wordt het volgende verwacht: 

  Minimaal 50% van de opkomsten aanwezig te zijn; 

  Actief leiding te geven; 

  Aanwezig te zijn bij vergaderingen van de betreffende speltak, het speltakoverleg en de groepsraad; Het belang van de jeugdleden altijd voorop stellen. 

  We verwachten dat je je wilt verdiepen in het spelen van het spel van Scouting door het volgen van een cursussen of trainingen.

   

  Nieuwe Stafleden

  Voor de aanmelding en introductie van nieuwe stafleden is het volgende afgesproken.

  • Personen die interesse hebben om staflid te worden dienen contact op te nemen met de voorzitter of bestuurslid speltakken
  • Er zal een introductie gesprek plaatsvinden tussen de betreffende persoon, de speltak verantwoordelijke en bestuurslid speltakzaken 
  • Ieder nieuw staf/ bestuurslid vraagt verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan. Hiertoe zal de secretaris een VOG aanvraag klaarzetten via Justis (screeningsautoriteit) welke de vrijwilliger vervolgens per mail dient te bevestigen. De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed.

  Indien er wederzijdse interesse / vertrouwen is  volgt er een “proefperiode” van ongeveer 3 maanden bij de betreffende speltak. Na afloop van deze periode zal bij bewezen geschiktheid (wordt bepaald in afstemming tussen speltak en bestuur) de persoon worden ingeschreven, een uniform krijgen en mogelijkheid tot training worden aangeboden 

 • ledenadministratie

  De ledenadministratie wordt beheerd door Anita Blok (ledenadministratie@mgr-feron.nl 

  Aanmelden van nieuwe leden 

   Aanmelding Een aspirant (nieuw) lid mag standaard 3 keer kosteloos meedraaien tijdens de opkomst. De betreffende speltakleiding kan beslissen of deze periode verlengd moet worden. De leiding noteert de bij de eerste opkomst wel de gegevens van het aspirant lid voor noodgevallen. Het kan voorkomen dat de betreffende speltak vol zit. Dit zal aan het begin al worden aangegeven. Iedere speltak draagt zorg voor zijn eigen wachtlijst. Na deze periode en er is ruimte bij de speltak moet het inschrijvingsformulier op de website worden ingevuld: https://www.mgr-feron.nl/lid-worden/ Van dit formulier zullen de gegevens worden overgenomen in de ledenadministratie van Scouting Nederland, waarna het aspirant lid officieel lid wordt. 

  Adreswijziging 

  Adreswijzigingen (ook e-mail adres wijzigingen) kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@mgr-feron.nl Nb: ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze doorgeven van deze wijzigingen.  

  Afmelden van leden 

  Indien leden geen lid meer willen zijn van onze socuting vereniging dienen zij zich per e-mail uit te schrijven bij de ledenadministratie (ledenadministratie@mgr-feron.nl 

 • Privacybeleid

  Zie deze openbare pagina op de website voor ons privacybeleid

 • Verzekeringen

  Leden zijn (aanvullend) verzekerd op het moment dat men ingeschreven is bij Scouting Nederland en wel van en naar scouting activiteiten en tijdens activiteiten. 

 • Communicatie

  Scouting MGR Feron maakt voor zijn communicatie naar leden, ouders, vrijwilligers en overige belanghebbenden gebruik van de volgende communicatie middelen: 

  • Bevers 
  • Welpen 
  • Scouts 
  • Rowans 
  • Periodieke nieuwsbrieven, gekoppeld aan de halfjaarlijkse contributie factuur 
  • Contact met lokale media: Blerickse Krant, Omroep Venlo 
  • Kopie van brieven aub aan secretaris@mgr-feron.nl 

   

  Taalgebruik:  

  Wij letten op ons taalgebruik, zodat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt;